Tuleohutusteenused - Evakuatsiooniplaanide koostamine


Evakuatsiooni planeerimise eesmärk, on tagada personali kiire, ohutu ja tulemuslik tegevus tulekahju või muu ohujuhtumi korral, ohu avastamisel, päästeteenistuse, personali, õpilaste ja teiste hoone valdajate teavitamisel, evakueerumisel ja evakueerimisel, ohu ja kahjustuste leviku piiramisel, esmaste tulekustutusvahendite kasutamisel ning avalikkuse informeerimisel.

Tuleohutuse üldnõuete § 11 punkt 3, sätestab hoone valdajale kohustuse töötada välja evakuatsioonplaan, personali tegutsemiseks tulekahju või muu õnnetuse korral.

Evakuatsiooniplaan peab koosnema kahest põhiosast – tegevusjuhistest ning evakuatsiooni skemaatilisest plaanist. Tegevusjuhistes on vajalik määrata kindlaks kohustatud isikud, nende täpsed ülesanded-tegevused ning kasutatavad paigaldised ja vahendid. Personali tutvustatakse ettevõtte evakuatsiooniplaaniga perioodiliste täiendkoolituste käigus. Kasulik on evakuatsiooniplaani kättsaadavaks tegemine kasutades organisatsiooni intranetti.

Tegevuskavas sätestatakse mõisted, kirjeldatakse objektil ehituslikult tagatud evakuatsioonivõimalusi (evakuatsiooniteed ja pääsud, tuletõkkesektsioonide asukohad jm), määratletakse personaalsed kohustused ning täpsed tegevusjuhised evakuatsioonijuhile, ruumides evakuatsiooni eest vastutavatele töötajatele, turvatöötajatele, esmaabi eest vastutavatele töötajatele, avalike suhete töötajale jt. Tegevuskava määratleb ka evakuatsiooni tagamiseks vajaliku varustuse (isikukaitsevahendid, sidevahendid jm) asukohad ja kasutamise juhised.

Evakuatsiooniskeemid on lihtsustatud korruseplaanid, millel on määratud evakuatsioonitsoonid, -teed ja –pääsud, tuleohutuspaigaldiste, sidevahendite, isikukaitsevahendite, elektrilülitusseadmete asukohad aga ka hädaväljapääsud. Evakuatsiooniskeemid on soovitatav paigalda hoone evakuatsiooniteedele aga ka neil asuvate tuleohutuspaigaldiste lähedusse.

Väljatöötatud evakuatsiooniplaani tutvustatakse asutuse personalile ning viiakse selle alusel läbi iga-aastane evakuatsiooniõppus.

Juhendite tellimiseks võtke ühendust tanel@koolitamine.ee või Tel +372 56 607533