Tuleohutusteenused - Tuleohutusjuhendite koostamine


Vastavalt Siseministri 8. septembri 2000. a määruse nr 55 Tuleohutuse üldnõuded § 6-le määrab üldine tuleohutusjuhend kindlaks tuleohutuse tagamise nõuded objekti kohta tervikuna ning sisaldab:
1) objekti tule- ja plahvatusohtlikkuse üldiseloomustust;
2) nõudeid territooriumi, tuleohutuskuja, ehitise ja tuletõrje-veevõtukohale juurdesõidutee korrashoiu kohta;
3) nõudeid tuleohtliku tegevuse või protsessi teostamise, põlevmaterjali hoidmise ning tehnoloogiliste seadmete ja ruumide põlevmaterjalist jäätmete puhastamise kohta;
4) nõudeid mootorsõidukite territooriumile lubamise, seal liiklemise ja parkimise kohta;
5) suitsetamiskohale esitatavaid nõudeid ja suitsetamiskohti;
6) nõudeid side-, tuletõrje- ja päästevahendi ning tuletõrje-veevarustuse süsteemi korrashoiu kohta;
7) töötajate kohustusi tulekahju tekkimisel, tulekustutus- ja päästemeeskonna väljakutsumisel, inimeste evakueerimisel, tuletõrje- ja päästevahendi kasutamisel ning sündmuskohal tulekustutus- ja päästemeeskonna juhiga tehtava koostöö korda;
8) objekti allüksuste tuleohutuse eest vastutavaid isikuid või nende määramise korda.

Juhendite tellimiseks võtke ühendust tanel@koolitamine.ee või Tel +372 56607533