Tuleohutusteenused - Tuleohutusalane nõustamine

Omaniku ja valdaja tuleohutusalaste kohustuste väljaselgitamine ning vastutusala tulevalt seadusest;

- Riikliku tuleohutusjärelevalve tuleohutusülevaatuse läbiviimises, nagu paikvaatlusprotokolli, ettekirjutuse, asendustäitmine – ja      sunnirahaseaduse korral;
- Kliendi nõustamine jaemüügis olevate tuleohutuspaigaldiste ning ehitustoodete ja -materjalide, vastavusdeklaratsiooni või sertifikaadi olemasolu kui ka puudumise korral, samuti tarbijakaitsealastes küsimustes;
- Objekti, tegevuse ja seadme töö tuleohutusnõuetele vastavuse üle;
- Tuleohutusnõuetele vastavus planeerimises, projekteerimises, ehituses ning üld- ja detailplaneeringu kooskõlastamisel;
- Haldussunni rakendamine tuleohutusnõuete rikkumise korral ja väärteomenetluse läbiviimine seadusega ettenähtud korras;
- Tuleohutusnõuete rikkumise asjade kohtueelne menetlus seadusega ettenähtud juhtudel ja korras;
- Kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku, ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti ja ehitise kasutusloa heakskiidul;
- Kliendi nõustamine kahjukäsitluses ja käsitlusega seotud toimingutes;
- Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamisel;
- Töötervishoiu ja tööohutusalastes küsimustes.

Juhendite tellimiseks võtke ühendust tanel@koolitamine.ee või Tel +372 56607533