Tuleohutusteenused - Evakuatsiooniõppus

  Juhindudes Päästeseadusest / Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, samuti Siseministri 08.09.00 määruse nr 55 „Tuleohutuse üldnõuded“ § 11 p 3 peab asutustel ja ettevõtetel olema väljatöötatud evakuatsiooniplaan s.o tegevuskava inimeste evakueerimiseks ja keskkonna kaitsmiseks tulekahju, samuti muu õnnetuse korral ning evakuatsiooni skemaatilised joonised. Objekti valdaja korraldab vähemalt üks kord aastas töötajate ja õpilaste treeninguid tegevusplaani omandamiseks ja tegevusvalmiduse tagamiseks ohuolukorras.

Evakuatsiooniplaan määrab kindlaks ettevõtte evakuatsioonipoliitika. Evakuatsiooni planeerimise eesmärk, on tagada personali kiire, ohutu ja tulemuslik tegevus tulekahju või muu ohujuhtumi korral, ohu avastamisel, päästeteenistuse, häirekeskuse, personali, külastajate ja teiste hoone valdajate teavitamisel, evakueerumisel ning evakueerimisel, ohu ja kahjustuste leviku piiramisel, esmaste päästevahendite kasutamisel ning avalikkuse informeerimisel.

Evakuatsiooniskeemid on lihtsustatud korruseplaanid seintel, millel on määratud evakuatsiooniteed, - tsoonid ja – pääsud, tuleohutuspaigaldiste, sidevahendite, isikukaitsevahendite, elektrilülitusseadmete asukohad aga ka hädaväljapääsud.

Teenus tagab:
- Evakuatsiooniplaani vastavuse konroll
- Töötajate ja vastutavate isikute teadlikkuse ning ohuolukordadeks valmisoleku kontroll, 
- Ohutusvahendite ja paigaldiste kasutamine
- Õigusaktide järgse kohustuste täidetus
Lisaks praktiline täiendõpe –  mis on alati tulemuslikum kui teoreetiline õpe

Teenus sisaldab:
- Evakuatsiooniõppuse objektiks oleva hoone ülevaatus
- Evakuatsiooniplaani väljatöötamist
- Evakuatsiooniõppuse stsenaariumi koostamine koostöös Tellijaga
- Lühikoolitus personalile
- Evakuatsiooniõppuse läbiviimine
- Evakuatsiooniõppuse kokkuvõte
- Evakuatsiooniõppuse kokkuvõtte esitamine - 14 tööpäeva jooksul esitatakse Tellijale evakuatsiooniõppuse kokkuvõte, kus kajastatakse kõik evakuatsiooniõppuse ettevalmistamise ja läbiviimise käigus tuvastatud asjaolud.

Juhendite tellimiseks võtke ühendust tanel@koolitamine.ee või Tel +372 56607533